ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З РОЗМІЩЕНЯ НА ПЕРІОД ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ.

Суб`єкт підприємницької діяльності – ФОП «Осіпова Л.М.», іменований надалі – “Виконавець”, з однієї сторони, і будь-яка фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений представник, яка приєднається до цього договору, у спосіб визначений даним договором, іменована надалі “Замовник”, з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали даний договір про наступне:

  1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. Договір публічної оферти з надання послуг з розміщення на період тимчасового проживання – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законодавством.
1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти з надання послуг з розміщення на період тимчасового проживання – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти в цілому, через оплату послуг , які було виставлено Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.
1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент проведення Замовником оплати за надання послуг з розміщення на період тимчасового проживання, який було виставлено Виконавцем та зарахування вказаних коштів на поточний (картковий) рахунок Виконавця. Особи, які забронювали приміщення, але не внесли передоплату, вважаються такими, що виразили намір укласти даний договір.
1.4. Замовник послуги
– «Користувач», або «Користувачі», або «Клієнт», або «Споживач», або «Споживачі», або «Гість», або «Гості»), особа(и),яка(і)скористається(ються) або фактично скористалася(лись) послугою з розміщення на період тимчасового проживання.

1.5. Розміщення на період тимчасового проживання – дії (операції) Виконавця з розміщення Користувача шляхом надання в найм (оренду) приміщення (кімнату,місце) для тимчасового проживання, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням.

1.6. Бронювання приміщення – попереднє замовлення, зроблене до дати запланованого розміщення для тимчасового проживання.

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівнозначним Договору, підписаному Сторонами.

2.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту.

2.3. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на роботи (послуги).

2.4. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі — ЦК України) даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://www.belokorichi.com, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, а саме: послуги з тимчасового розміщення та тимчасового проживання у спеціально обладнаних кімнатах, а також послуги з харчування Замовника, або третіх осіб Гостей, які вказані Замовником відповідно до замовлення на бронювання.

4. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ, РЕЗЕРВУВАННЯ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ ТЕ ЇХ НАДАННЯ.

4.1. Замовлення (бронювання) послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником усного чи письмового замовлення на бронювання послуг Виконавця із зазначенням періоду тимчасового проживання, дати і часу заїзду та виїзду, кількості місць і кімнат, категорії кімнат, прізвища та ініціалів Замовника або Гостей, кількості дітей, та їх віку, додаткових ліжок тощо.

4.2. Після отримання замовлення на бронювання послуг, Виконавець надсилає Замовнику електронною поштою рахунок для оплати із зазначенням вартості заброньованих послуг.

4.3. Замовник, протягом 3 (трьох) діб з моменту надання Виконавцем рахунку для оплати заброньованих послуг, повинен сплатити суму грошових коштів зазначених в такому рахунку в повному обсязі шляхом безготівкового перерахунку або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.

4.4. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок (картковий рахунок) Виконавця, або сплати їх готівкою в касу Виконавця, останній надає Замовнику підтвердження про бронювання.

4.5. У випадку якщо Замовник, або Гість після підтвердження бронювання, не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду (не заїзд), і не скасував бронювання за 30 (тридцять) діб до передбачуваного дня заїзду, передплата за проживання за весь період проживання не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анулюється.

4.6. Ранній заїзд (до розрахункової години) можливий тільки при попередньому письмовому узгодженню з Виконавцем.

4.7. Ціни на заброньовані та сплачені повністю Замовником послуги Виконавця не можуть бути змінені.

4.8. Продовження проживання Замовника або Гостя, понад періоду, що вказаний у замовленні на бронювання, незалежно від його причин (в т.ч. у зв’язку з достроковим заїздом, більш пізнім виїздом, у зв’язку з відсутністю зворотних білетів), а також розміщення Гостей, що прибули без попереднього бронювання раннього заїзду проводиться при наявності вільних місць і оплачується Виконавцю в момент такого продовження або раннього заїзду. Плата за послуги визначається на момент заїзду. Часом виїзду з Готелю є 12 година, часом заїзду – 14 година.

4.9. У випадку проведення святкових заходів (фестивалів, концертів, спортивних змагань, офіційних заходів тощо),та/або святкування державних свят, Виконавець має право змінити ціни на Послуги на час проведення таких святкових заходів без повідомлення про це і згоди Замовника. При цьому рахунки щодо оплати яких виставлені Виконавцем і повністю оплачені Замовником, зміні не підлягають.

4.10. При проведенні оплати за послуги Виконавця за допомогою платіжної (банківської) картки, засобів, що проводять оплату додатково стягується збір за обробку платежу.

4.11. У встановлених законом випадках додатково стягується туристичний збір. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи в місцях проживання (ночівлі), у розмірі 1 відсотка для внутрішнього та в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї людини на добу тимчасового розміщення.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов’язаний:

1. Надсилати Виконавцю письмові замовлення на бронювання готельних послуг у відповідності з умовами даного договору.

2. Доводити до відома Гостей необхідну і отриману від Виконавця інформацію щодо послуг пов’язаних з розміщенням на період тимчасового проживання, та порядок їх надання.

3. Своєчасно здійснювати оплату заброньованих послуг в строки та в порядку, визначеного цим договором.

4. Не вимагати повернення передоплати за заброньовані кімнати, у випадку несвоєчасної (пізніше ніж за 30 (тридцять) діб до дати заїзду) ануляції замовлення заброньованих послуг та/або при не заїзді на період тимчасового проживання, та /або спробі скасувати та /або модифікувати та /або змінити замовлення (у випадку коли це заборонено умовами цього договору).

5. Сплатити штраф в розмірі передоплати за проживання за весь період проживання, у випадку несвоєчасної (пізніше ніж за 30 (тридцять) діб до дати заїзду) ануляції замовлення заброньованих послуг та/або при не заїзді на період тимчасового проживання, та /або спробі скасувати та/або модифікувати та/або змінити замовлення (у випадку коли це заборонено умовами цього договору, в тому числі шляхом передачі даних платіжної карти Замовника та/або Гостя (ім`я на карті, номер, термін дії, CVC, тощо) будь яким способом Виконавцю або будь-якій третій особі для передачі Виконавцю, з будь-якою метою в тому числі але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки або самостійної оплати коштів через сервіси Інтернет платежів.

5.2. Замовник має право:

1. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.

2. Відмовитися від готельних послуг Виконавця здійснивши своєчасну ануляцію бронювання за 30 (тридцять) діб до дати заїзду для розміщення на період тимчасового проживання.

5.3. Виконавець зобов’язаний:

1. Надати, шляхом розміщення на офіційній сторінці в Інтернеті за адресою: http://www.belokorichi.com необхідну і достовірну інформацію про послуги, їх види, особливості та ціни, Замовнику або Гостю, на його прохання інші пов’язані із відповідним обслуговуванням послуги, а також інформувати Замовника або Гостя, з Правилами проживання.

2. Приймати, опрацьовувати і підтверджувати за умови можливості надання відповідних послуг, отримані замовлення на бронювання послуг із розміщення на період тимчасового проживання в термін не більше 24 годин з моменту їх отримання.

3. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України .

4. При наданні послуг Замовнику або Гостю, дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання, яке надане Замовником.

5.4. Виконавець має право:

1. Стягнути з Замовника штрафи у випадках та у розмірах, які визначені розділом 5 цього Договору.

2. Відмовити Замовнику або Гостю в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення), у випадках передбачених Правилами проживання, а також, якщо Замовник або Гість, неодноразово порушує внутрішні правила проживання, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших відвідувачів.

6. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН

6.1. У вартість послуг із розміщення на період тимчасового проживання включено: проживання.

6.2. Ціни на послуги із розміщення на період тимчасового проживання, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України — гривні та підлягають сплаті у визначені договором строки, шляхом оплати (на картковий рахунок) по перерахунку, або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

7.2. У випадку ненадання заброньованих та своєчасно оплачених Замовником готельних послуг з вини Виконавця, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі повної вартості бронювання.

7.3. У випадку ненадання заброньованих та своєчасно оплачених Замовником послуг із розміщення на період тимчасового проживання з вини Виконавця, на письмову вимогу Замовника Виконавець зобов’язаний розмістити Замовника або Гостя в іншому готелі, розташованому в даній місцевості, що надає рівноцінні послуги із розміщення на період тимчасового проживання.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. На відносини Сторін, не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою законодавства України.

8.2. Цей договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін.

8.3. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей договір в порядку, передбаченому умовами даного договору.

8.4. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку — до моменту повного розрахунку між Сторонами.

8.5. Моментом укладення цього договору, є момент оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, акцепту пропозиції та прийняття Замовником всіх істотних умов цього договору, в тому числі але не виключно умов щодо ануляції, зміни, та відмови від заброньованих послуг, розмірів штрафів та порядку проживання.

8.6. Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті Виконавця http://www.belokorichi.com послуг із розміщення на період тимчасового проживання і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст.ст.633, 641 и гл.63 Цивільного кодексу України).

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення цього Договору в разі настання форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами слід розуміти обставини, що не залежать від волі сторін, а саме: природні явища (повені, землетруси, цунамі, епідемії та інші стихійні явища), пожежі, вибухи, виходи з ладу та ушкодження транспортних засобів, страйки, саботажі, локаут і інші засоби, що вплинули на виконання умов цього Договору, оголошена чи не оголошена війна, революція, масове безладдя, законні та незаконні дії органів державної влади, економічна блокада тощо.

9.3. Про початок, прогнозований строк та припинення дії форс-мажорних обставин Сторони сповіщають одна одну в письмовій формі негайно, але не пізніше 2-го дня після їх виникнення.

9.4. Повідомлення про початок і припинення форс-мажорних обставин повинні бути надіслані шляхом поштового листа, телеграфним повідомленням, факсимільним зв’язком, кур’єрською службою з підтвердженням отримання відповідною стороною такого повідомлення.

9.5. Підтвердження форс-мажорних обставин здійснюється компетентними органами.

9.6. Сторони поновлюють виконання своїх обов’язків, передбачених цим Договором, після припинення дій форс-мажорних обставин.

9.7. До форс-мажорних обставин не можуть бути віднесені обставини, причиною яких є недогляд, неуважність, халатність, невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків відповідною Стороною.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Всі розбіжності, які можуть виникнути в ході виконання даного договору Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом двосторонніх переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно з чинним Законодавством України.

10.2. Якщо взаємна згода або розв’язання спору не можуть бути досягнуті протягом 30-ти днів від моменту початку переговорів (або одержання письмової претензії), то зацікавлена Сторона вправі звернутись для його вирішення до суду.

10.3. Сторони погодили, що усі спори між ними з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності з чинним законодавством України

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. За умовами цього Договору Замовник стверджує, що ознайомлений та зобов’язується дотримуватись Умов надання послуг із розміщення на період тимчасового проживання, що мають силу договору приєднання та є затвердженими Виконавцем у визначеному законом порядку.

11.2. Замовник дає свою згоду на обробку Виконавцем своїх персональних даних та/або інформації, наданої ним Виконавцеві. Замовник тим самим підтверджує, що повідомлений про свої права, пов’язані із зберіганням та обробкою своїх персональних даних, визначених чинним законодавством, осіб, яким передаються персональні дані, цілі збору даних, а саме:

— з метою забезпечення надання послуг із розміщенням на період тимчасового проживання в об’ємі необхідному для досягнення зазначеної мети, а також підтверджує свою обізнаність у правах, визначених у ст. 8 закону України «Про захист персональних даних».

11.3. Право визначення об’єму обробки персональних даних Замовник надає Виконавцеві. Включення персональних даних Замовника до бази персональних даних відбувається з моменту укладання договору приєднання.

11.4. Замовник засвідчує свою обізнаність про таке включення, про свої права, визначені у законі України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

11.5. Усвідомлюючи обсяг та характер зобов‘язань Виконавця щодо збереження даних банківської картки, Замовник та/або Гість також надає Виконавцю згоду здійснювати збереження інформації про них, що стала відомою Виконавцю у процесі виконання умов Договору.

12. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ

ФОП  Осіпова Людмила Миколаївна

Місце реєстрації: 03164, м. Київ, вул. Наумовича Володимира, 17

ЄДРПОУ/ДРФО 2805321147

р/р UA823007110000026004052619451 АТ КБ «Приватбанк»

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 9

Телефони: +38 063-598-15-17, +38 067-503-87-93

Електронна пошта: belokorichi@gmail.com